Showcase projects


Mūsų didžiausi įgyvendinti projektai

 • nuo 2010 m. vykdome AB Orlen Lietuva aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų mokymus.
 • 2013 – 2014 m. vykdome ES finansuojamą projektą, kurio metu Nacionalinei teismų administracijai parengėme klientų aptarnavimo standartą ir vedame specializuotus kursus personalui. Apmokėme virš 200 darbuotojų. 
 • 2013 – 2014 m. vykdėme LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos personalo kompetencijų stiprinimo mokymus.
 • 2013 m. vykdėme ”Valstybės tarnautojų atrankos (egzamino žodžiu) metodika” mokymus. Apmokėme 970 darbuotojus.
 • 2013 m. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vykdėme klientų aptarnavimo ir konsultavimo mokymus. Apmokėme 227 darbutojus.
 • 2013 m. atlikome kiekybinį tyrimą – ištyrėme pareiškėjų ir paramos gavėjų požiūrį į paslaugų teikimo kokybę Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Telefonu apklausta 1000 respondentų.
 • 2012 m. VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūrai“ ir UAB “Kardiolitai” suteikėme išorinių klientų aptarnavimo standarto kūrimo ir diegimo paslaugas.
 • 2012 m. pagal sutartį/projektą „Praktinio vadovo atrankos komisijoms parengimo ir leidybos paslaugos” parengta ir išleista knyga (leidinys) „Praktinis vadovas atrankos komisijoms“, apimtis – 150 psl., tiražas – 1500 egz.
 • 2010 – 2012 m. patobulinome personalo valdymo sistemą LR Seimo kanceliarijoje, parengiant kompetencijų aprašo (modelio) taikymo metodiką.
 • 2009 – 2011 m. įgyvendinome Europos socialinio fondo finansuojamo projekto “Vilsotos įmonių grupės įmonių vadovų   ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projektą.
 • 2010 – 2012 m. vedėme specializuotus kursus Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams.
 • 2007 – 2012 m. atlikome 7 Valstybinės mokesčių inspekcijos klientų aptarnavimo kokybės tyrimus ir parengėme  ataskaitas.
 • 2010 – 2012 m. Profesinių gebėjimų   tobulinimo mokymo paslaugos Europos socialinio fondo finansuojamam projektui   „Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų žmogiškųjų išteklių   kompetencijų tobulinimas“
 • 2009 – 2012 m. įgyvendintas projektas „Orivas ir Biok darbuotojų profesiniai mokymai“.
 • UAB „Žmogaus studijų centras“   2009-2011 m. sukūrė ir validizavo metodiką “Complete Human Profile”, kuri yra   skirta  įvertinti asmenybės savybes, vertinant darbuotuojų ypatybes, reikšmingas konkretaus darbo atlikimui.
 • 2011 – 2012 m. vykdytas projektas   „Ligonių kasų veiklos valdymo tobulinimas“. Viso apmokyti 86 vadovai ir darbuotojai.
 • 2010 – 2011 m. įgyvendinome projektą   „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Alytaus kolegijoje“.
 • 2010 m. „Lazdijų rajono savivaldybės   administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas” Europos   ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos   „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir   viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“.
 • 2012 m. Šalčininkų rajono savivaldybės   administracijos darbuotojų mokymų organizavimas ir mokymai, įgyvendinant   paprojektį „Šalčininkų rajono savivaldybės administracines ir viešąsias   paslaugas teikiančių darbuotojų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo   gebėjimų stiprinimas“.
 • 2010 – 2012 m. Personalo valdymo sistemos   tobulinimas (kompetencijų modelio diegimas ir darbuotojų mokymai). Veiklose   dalyvavo apie 600 asmenų.
 • 2011 – 2013 m. Vilniaus universiteto   Karjeros centro ugdymo karjerai priemonių rinkinio studentams sukūrimas;   ugdymo karjerai priemonių rinkinio aukštųjų mokyklų karjeros specialistams   sukūrimas; parengtų priemonių suderinimas su Lietuvos aukštųjų mokyklų   karjeros specialistais ir suinteresuotais socialiniais partneriais;   kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas aukštųjų mokyklų specialistams   ugdymo karjerai. Veiklose dalyvvavo apie 500 asmenų.
 • 2010 m. Sėkmingai įgyvendintas   Nacionalinės SPA asociacijos projektas – sveikatinimo specialybės studentų   praktikos modelio kūrimas ir tutorių mokymai, įgyvendinant projektą   „Sveikatinimo srities studentų praktinių įgūdžių stiprinimas“.
 • 2009 – 2011 m. UAB „Raminora“   organizacijai sukurta personalo valdymo sistema kuri apima strateginį   planavimą (pagal BSC), įstaigos veiklos vertinimą ir veiklos valdymo sistemą.   Pravesti mokymai, susiję su strateginiu planavimu ir veiklos vertinimu bei   personalo valdymo sistemos įdiegimu įstaigoje.
 • 2010 m. VŠĮ Radviliškio ligoninės   darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimui buvo organizuojami mokymai   įstaigos vadybos, paslaugų vadybos, informacinių technologijų ir   telekomunikacijų, asmeninės kompetencijos ugdymo srityse.
 • 2009 – 2011 m. vykdėme ES finansuojamus mokymus “Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos” darbuotojams.
 • 2011 m. sėkmingai įgyvendinome   projektą kurio metu buvo sukurta universali testavimo sistema,   leidžianti kurti, publikuoti ir analizuoti įvairaus tipo apklausas bei   testus. Universali testavimo sistema suteikia galimybę kurti ne tik nedidelės   apimties nuomonių apklausas, bet ir atlikti sudėtingus, pavyzdžiui, vadovų   360 laipsnių įvertinimo ar organizacijų klimato tyrimus.
 • 2010 – 2011 m. įgyvendinome ES finansuojamą   projektą, kurio metu apmokėme 260 VšĮ Joniškio ligoninės darbuotojų,   perteikdami medicinos žinias.
 • 2011 m. vykdėme mokymus Druskininkų   ligoninės darbuotojams medicinos, vadybos ir  psichologijos   srityse. ES finansuojamo projekto metu apmokyti 250 darbuotojai.
 • 2010 – 2011 m.  sėkmingai   įgyvendinome  ES finansuojamą projektą, kurio metu apmokėme apie   2900 Lietuvos gydytojų, padėdami jiems tobulėti profesinėje srityje ir   prisidėdami prie Lietuvos sveikatos apsaugos kokybės ir lygio gerinimo.   Lietuvos gydytojai turėjo galimybę gilinti savo žinias 17 įvairių medicinos   mokymų temų.
 • 2011 m. apmokėme virš 70 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos vadovų, perteikdami finansų ir   psichologijos žinias.
 • 2011 m. Lietuvos verslo konsultantų   asociacijai vedėme mokymus asmenybės ir bendravimo psichologijos, efektyvios   komunikacijos, konfliktų sprendimo, streso valdymo temomis.
 • 2009 – 2011 m. sėkmingai   įgyvendinome ES finansuojamus mokymus Vilniaus greitosios pagalbos   universitetinės ligoninės darbuotojams, perteikdami medicinos ir   psichologijos žinias.
 • 2011 m. vykdėme Lietuvos vyriausiojo   administracinio teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos   tobulinimo mokymus vadybos ir psichologijos srityse.
 • 2010 – 2011 m. apmokėme 138 Centrinės   projektų valdymo agentūros darbuotojus, perteikdami bendravimo ir   bendradarbiavimo, klientų aptarnavimo žinias.
 • 2011 m. Lietuvos Respublikos Ministro   pirmininko tarnybos darbuotojams vedėme mokymus, personalo valdymo,   lyderystės ir finansų valdymo temomis.
 • 2009 – 2011 m. „Wurth Lietuva“   darbuotojams vedėme mokymus strateginio valdymo, pardavimų, bei karjeros   valdymo srityse. Apie darbo kokybę spausti čia.
 • 2010 – 2011 m. pagal specialiai parengtą   vadovavimo, emocinio intelekto, streso bei darnios komandos formavimo   programą apmokėme Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ aukščiausios ir vidurinės   grandies vadovus. Apie darbo kokybę spausti čia. 2012 – 2013 m. parengta trukmės tęstinė   Vadovavimo efektyvumo mokymų programa aukščiausiojo lygio ir vidurinio   lygio vadovams. Apmokytas 51 vadovas.
 • 2009 – 2011 m. vykdyto projekto metu   apmokėme 300 Šeškinės poliklinikos darbuotojų, perteikdami medicinos, vadybos   ir psichologijos žinias.  Sukurta personalo veiklos valdymo   sistema, kompetencijų modelis. Apie darbo kokybę spausti čia.
 • 2009 – 2011 m. sėkmingai   įgyvendinome  ES finansuojamą projektą, kurio metu apmokėme 800   Centro poliklinikos darbuotojų, perteikdami medicinos, vadybos ir   psichologijos žinias. Sukurta personalo veiklos valdymo sistema, kompetencijų   modelis. Apie darbo kokybę spausti čia.